Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej
Polityce Cookies.

zamknij
Producenci Kategorie e-SKLEP

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Rozdział I
Słowniczek

 • e-SKLEP – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada POLCAN, dostępna pod adresem www.POLCAN.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalność e-SKLEPu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w e-SKLEPie.

 • Opiekun handlowy – osoba fizyczna będąca pracownikiem albo współpracownikiem POLCAN, wskazana przez POLCAN jako osoba kontaktowa w sprawie zamówień i obsługi Użytkownika.

 • Partner – osoba prawna albo fizyczna, z którą POLCAN zawarł umowę o współpracy handlowej w przedmiocie sprzedaży produktów oferowanych w e-SKLEPie.

 • POLCAN – POLCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 419894 (dalej jako „Spółka”)

 • Polityka prywatności – oznacza niniejszą politykę prywatności wraz z wszystkimi załącznikami.

 • Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.).

 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym POLCAN.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 • Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podająca swoje dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z POLCAN lub w celach marketingowych.

Rozdział II
Rodzaj zbieranych danych osobowych Użytkowników

 1. W zbiorze opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a Polityki prywatności, przetwarzane są następujące dane osobowe:
  1. identyfikator klienta,
  2. nazwa klienta, firma albo imię i nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. adres strony www,
  5. nip,
  6. regon,
  7. adres,
  8. przyznany klientowi limit kupiecki,
  9. firma,
  10. alternatywny adres klienta,
  11. kod pocztowy,
  12. miasto,
  13. województwo,
  14. informacja o uczestnictwie w programie lojalnościowym,
  15. numer w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  16. data ostatniego logowania,
  17. host adres ostatniego logowania,
  18. forma płatności dokonywanych przez klienta.
 2. W zbiorze opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt b Polityki prywatności, przetwarzane są następujące dane osobowe:
  1. nazwa klienta, firma albo imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. email,
  4. adres.
 3. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, POLCAN przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera. Oznacza to, że POLCAN zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne e-SKLEPu.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania e-SKLEPem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania e-SKLEPem.
 5. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.
 6. POLCAN stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają POLCAN, w szczególności, lepsze dostosowanie e-SKLEPu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.

Rozdział III
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez POLCAN

 1. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych należy rozumieć każdą czynność wykonywaną na zbiorze danych osobowych, sporządzonego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, polegającej przede wszystkim, ale nie wyłącznie na zbieraniu, utrwalaniu, opracowywaniu, zmienianiu, przechowywaniu, analizowaniu, raportowaniu, aktualizowaniu, udostępnianiu lub usuwaniu danych osobowych.
 2. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, podglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celu, w jaki zostały one zebrane.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są centralnie w systemie teleinformatycznym oraz w formie papierowej.
 6. Komputery, na których przetwarzane są dane osobowe Użytkownika połączone są z siecią publiczną Internet.
 7. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Użytkownika może odbywać się wyłącznie w trybie określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.
 8. W celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych wyznaczony został administrator bezpieczeństwa informacji.
 9. W celu ochrony danych osobowych Użytkownika, POLCAN wprowadził zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i systemowe na poziomie wysokim w rozumieniu Rozporządzenia.
 10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłoszenia POLCAN żądania zmiany, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych osobowych, poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.
 11. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych POLCAN. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

Rozdział IV
Kontakt z Użytkownikiem

 1. Kontakt z Użytkownikiem odbywać się będzie drogą e-mailową lub telefoniczną na adresy podane przez Użytkownika przy rejestracji.

Rozdział V
Wykaz zbiorów danych osobowych, w których przetwarzane są dane osobowe Użytkownika

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących zbiorach:
  1. System rejestracji klientów e-SKLEPu POLCAN, zarejestrowany w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 116612
  2. System rejestracji dostaw do klientów zarejestrowany w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 116607

Rozdział VI
Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi systemami

 1. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są relacyjnie wiązane ze danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt b w zakresie identyfikatora klienta.
 2. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są przenoszone do zbioru danych osobowych określonych w rozdziale V ust. 1 pkt b wyłącznie celem realizacji zamówienia złożonego przez klienta i wyłącznie w zakresie identyfikatora klienta.
 3. Dane zawarte w zbiorze danych osobowych opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt a są przenoszone do zbioru danych osobowych określonych w rozdziale V ust. 1 pkt b za pomocą teletransmisji danych z użycie publicznej sieci Internet poprzez email.

Rozdział VII
Przekazanie danych osobowych Użytkownika

 1. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone innemu podmiotowi, wyłącznie w celu, w jakim dane zostały przekazane przez Użytkownika, pod warunkiem zawarcia z tym podmiotem pisemnej umowy lub porozumienia, w pełni respektujących przepisy Ustawy i aktów powiązanych.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione organom państwowych, w przypadku gdy konieczność ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub żądania organu państwowego

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności jest dokumentem Spółki.
 2. Każda zmiana postanowień Polityki prywatności będzie ogłoszona poprzez zamieszczenie ujednoliconej wersji na stronie www. POLCAN.pl.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, stosuje się:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
  3. rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 18 poz.162 ze zm.)
 4. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.07.2012 r.