Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci maksymalny komfort podczas przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jeżeli nie wyrażasz zgody – możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania „ciasteczek” w naszej
Polityce Cookies.

zamknij
baterie duracell energizer panasonic
Nowość: wentylatory Esperanza
Otrzymaliśmy Srebrne Godło
Asarto idzie nowe
Niszczarki i laminatory HP
Nowości DELL: myszki i klawiatury

Regulamin e-Sklepu - Klient detaliczny

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM POLCAN.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.esklep.polcan.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę działającą pod firmą POLCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Kręta 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki), dawniej działalność gospodarcza prowadzona przez Romana Kwiatkowskiego pod firmą Polcan Roman Kwiatkowski, zarejestrowana pod numerem KRS 0000419894 w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1182084717, Regon 146118665, kapitał zakładowy 12 550 000,00 zł, kapitał wpłacony 12 550 000,00 zł. 

Dane kontaktowe:

 • Adresy email: biuro@polcan.pl;
 • Numery telefonów: 22 836 33 06.

SŁOWNICZEK:

 • e-SKLEP – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada Polcan, dostępna pod adresem www.esklep.polcan.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności e-SKLEPu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w e-SKLEPie.
 • Koszyk – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.
 • Opiekun handlowy – osoba fizyczna będąca pracownikiem albo współpracownikiem Polcan, wskazana przez Polcan jako osoba kontaktowa w sprawie zamówień i obsługi Użytkownika.
 • Partner – osoba prawna albo fizyczna, z którą Polcan zawarł umowę o współpracy handlowej w przedmiocie sprzedaży produktów oferowanych w e-SKLEPie.
 • Polcan – POLCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki).
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Strona produktowa – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pisemne upoważnienie od Partnera do kontaktów z Polcan.
 • Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w e-SKLEPie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz z treści której wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

1.     Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.polcan.pl. Użytkownik, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, ma możliwość złożenia zamówienia.

2.     W koszyku, Użytkownik wskazuje:
a) zamawiane produkty;
b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
c) sposób dostawy;
d) sposób płatności;
e) (opcjonalnie) kod rabatowy;
f) (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia.
 

3.     Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
a) wybór produktu;
b) wybór opcji dostawy;
c) wybór formy płatności;
d) potwierdzenie zamówienia.

4.     Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, Polcan przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Polcan o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta, przed dojściem potwierdzenia Polcan o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.

5.     Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:

a) udostępniony do odbioru osobistego Użytkownika;
b) wysłany na adres wskazany w zamówieniu.

6.     Polcan zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Polcan produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

7.     Polcan zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem Polcan. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach względem Polcan z prośbą o kontakt z działem rozrachunków Polcan. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia i uregulowaniu wszystkich zaległych płatności. W przypadku braku zamówionego produktu, Polcan poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

8.     W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Polcan może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Polcan będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Polcan będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9.     Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w e-SKLEPie. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Użytkownika istotnej tajemnicy przedsiębiorstwa Polcan.

10.  Konto Użytkownika w e-SKLEPie może zostać zablokowane przez Polcan, jeżeli Użytkownik w okresie 1 miesiąca nie dokonał żadnego zakupu w e-SKLEPie.

11.  Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem e-SKLEPu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

12.  Postanowienia punktów od § 1 pkt 7 do § 1 pkt 12 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

§ 2 Ceny produktów

1.     Polcan zamieszcza informacje o produktach na stronie e-SKLEPu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.

2.     Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie e-SKLEPu:

a) nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3.     Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie e-SKLEPu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 5 Regulaminu.

4.     Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej z doliczonym podatkiem VAT, koszty przesyłki oraz wysokość ewentualnych opłat celnych.

5.     Polcan zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.     Promocje w e-SKLEPie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7.     W przypadku, gdy Użytkownik chce przedstawić ofertę cenową zakupu danego produktu Polcan, powinien w tym celu skontaktować się z Opiekunem Handlowym.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

1.     Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Polcan wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.

2.     Zmian można dokonywać poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1.     Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) gotówką,
b) przelewem bankowym (przedpłata) na konto Polcan wskazane w szczególności na fakturze.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1.     Polcan zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.     Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika lub przygotowany do odbioru osobistego. Użytkownik, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia otrzymuje informację od Polcan, że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.

3.     W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika-konsumenta, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6 Warunki reklamacji

1.     Polcan ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Polcan ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 - 5563.

2.     Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Polcan o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Użytkownika-konsumenta termin na zawiadomienie Polcan o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.

3.     Polcan w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4.     Warunkiem koniecznym, aby Polcan rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, Polcan wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

5.     W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres ul. Jana Kazimierza 46/54, Warszawa 01-248.

6.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – Polcan naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Polcan zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.

7.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika-konsumenta, Użytkownik-konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

§ 7 Warunki gwarancji

1.     Produkty sprzedawane przez Polcan mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na Stronie produktowej. Polcan udziela gwarancji tylko na produkty marek Asarto, Bulk i UNi-1.

2.     W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Użytkownik reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Polcan jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Polcan,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1.     Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Opiekunem Handlowym.

2.     Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-SKLEPu bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3.     Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.     W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt Polcan, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5.     Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

6.     Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biura Polcan, w którym dokonano zakupu (adresy dostępne na stronie www.polcan.pl w zakładce „Kontakt”) lub na: ul. Jana Kazimierza 46/54, Warszawa 01-248.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do Polcan.

8.     Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9.     Polcan nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

10.  Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych..

§ 9 Zwrot należności Użytkownikom

1.     Polcan dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 9 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),
b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2.     W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, Polcan dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Polcan otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.

3.     Polcan może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.     Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. Polcan nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.

5.     W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Polcan może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania Polcan informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi Polcan.

6.     W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Polcan może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania Polcan informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi Polcan.

§ 10 Dane osobowe

1.     Rejestrując się w e-SKLEPie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polcan danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w e-SKLEPie.

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w e-SKLEPie.

3.     W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Polcan.

4.     Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polcan.

5.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6.     Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

7.     Użytkownicy e-SKLEPu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11 Newsletter

1.     Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) e-SKLEPu.

2.     Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez e-SKLEP korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 powyżej.

3.     Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Opiekuna handlowego lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.esklep.polcan.pl i po wejściu w zakładkę Twoje konto / Użytkownicy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1.     Informacje o produktach zamieszczone na stronach e-SKLEPu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.     Dostępność informacji o produktach na stronach e-SKLEPu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

3.     Polcan nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

4.     Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w e-SKLEPie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6.     Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie e-SKLEP używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

7.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

8.     Polcan zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Polcan, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.esklep.polcan.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9.     Postanowienia punktów od § 12 pkt 2 do § 12 pkt 4 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Wykaz towarów o których mowa w §2 pkt. 5 Regulaminu:

1.     Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy;

2.     Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;

3.     Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta - POBIERZ